Повишаване конкурентоспособността на НАЙС

Posted by on Mar 21, 2011 in NEWS | No Comments

На 03.02.2011 г., „Найс-2002” ЕООД сключи договор с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, в качеството й на Договарящ орган, за предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. с помощта на Европейският фонд за регионално развитие.

Продължителността на проекта № 2TMM-02-30/18.02.2011 г. „Повишаване конкурентоспособността на НАЙС 2002 ЕООД чрез внедряване на модерна иновативна технология – CNC струг” е 9 месеца, а общата сума възлиза на 198 487,13 (сто деветдесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и седем лева и тринадесет стотинки) лв., като 69 % от сумата се предоставя безвъзмездно от Европейският фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”.

Общата цел на проекта се изразява в повишаване на конкурентоспособността на фирма НАЙС 2002 ЕООД чрез инвестиции за технологична модернизация. Тази обща цел ще бъде постигната чрез реализирането на следната специфична цел: закупуване и внедряване на модерна иновативна за българският пазар технология- дълготраен материален актив, а именно -CNC-струг- в технологичните процеси на фирмата.

 

„Проект № 2TMM-02-30/18.02.2011 „Повишаване конкурентоспособността на НАЙС 2002 ЕООД чрез внедряване на модерна иновативна технология- CNC-струг” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България”.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от <НАЙС-2002 ЕООД> и при никакви обстоятелства на може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.