Придобиване на ново оборудване (ДМА) необходимо за внедряване в „НАЙС 2002“ ЕООД на иновативен продукт за развитие на терапевтичната стоматология”

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в процедура „Избор с публична покана“ по реда на ПМС 69 / 11.03.2013 г., за определяне на изпълнител с предмет: „Придобиване на ново оборудване (ДМА) необходимо за внедряване в „НАЙС 2002“ ЕООД на иновативен продукт за развитие на терапевтичната стоматология”, по сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.07-0302-C0001/21.12.2013 г. за изпълнение на проект „Подкрепа за устойчив растеж на „НАЙС 2002” ЕООД чрез внедряване в предприятието на иновативен продукт за развитие на терапевтичната стоматология”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013”.”.
Интернет_Найс_интро
Zapoved_otkrivane procedura
Zaglavna Nice
Tehnicheska specifikacia Nice
Publichna pokana Nice
Proekt dogovor dostavka Nice
Obshti uslovia Nice
Obrazec oferta Nice
Obrazec 2 – dogovori
Obrazec 1 – oboroti
Iziskvania oferti Nice
Deklaracia_chl22_al2_t1
Deklaracia EIK obrazec
Найс 2002 – BG161PO003-1.1.07-0302-C0001