Технологична модернизация в Найс 2002 ЕООД

Найс 2002“ ЕООД е краен получател за изпълнение на инвестиция съгласно Договор за финансиране № BG-RRP-3.004-0781-C01 финансиран по процедура BG-RRP-3.004 “Технологична модернизация“, Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на проекта е: Да се повиши ефективността на производствените процеси на “Найс 2002” ЕООД, за постигне по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствените вериги.

В рамките на изпълняваната инвестиция ще бъде изпълнена дейност по придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси за разширяване на производствения капацитет на “Найс 2002” ЕООД. Дейността ще се реализира чрез закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Автоматична машина за прецизно дозиране на композит в шприци – 1 брой;

Обща стойност на инвестицията: 188 600,00 лева, от които 94 300,00 лева безвъзмездно финансиране.

Периода на изпълнение: 10.04.2023 до 10.04.2024 г.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Найс 2002“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа“