Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител

Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител
По т. I (5) от Заповед № Р – 79/30.03.2011 г.
О Б Я В А
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл. 14, ал. 2 във връзка с чл. 7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, НАЙС 2002 ЕООД със седалище в гр. София и адрес на управление: ж.к. Илинден, бл. 134, вх. Б, ап.24, адрес за кореспонденция: същият, тел.: 00359 878 316 481, факс: 02/8310115, интернет адрес: www.dental-polishers.com,
лице за контакт: Чудомир Василев Христов, на длъжност управител, тел.: 00359 878 316 481 , в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 2TMM-02-30/18.02.2011 г. обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект : „Доставка на CNC-струг”.
Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес:  гр. София, ж.к. Илинден, бл. 134, вх. Б, ап. 24 всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч.
Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:

  1. http://www.ibsme.org/интернет адреса на УО/ДО (чл. 14 ал. 2)
  2. http://www.eufunds.bgинтернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)
  3. www.dental-polishers.com

Оферти се подават на адрес: гр. София, ж.к. Илинден, бл. 134, вх. Б, ап. 24 до 17:00 ч. на 08.08.2011 г.
„Проект № 2TMM-02-30/18.02.2011 ,,Повишаване конкурентоспособността на НАЙС 2002 ЕООД чрез внедряване на модерна иновативна технология – CNC-струг” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България по Приоритетна ос 2, Операция № BG161 PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от <НАЙС-2002 ЕООД> и при никакви обстоятелства на може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”