Доставка на оборудване; монтаж и първоначално изпитване по проект № 2TMM-02-30/18.02.2011

Във връзка с изпълнение на дейността по Доставка на оборудване; монтаж и първоначално изпитване по проект № 2TMM-02-30/18.02.2011 „Повишаване конкурентоспособността на НАЙС 2002 ЕООД чрез внедряване на модерна иновативна технология- CNC-струг”, на 08.03.2012 г. избраният изпълнител РАИС ООД достави машина CNC-струг на бенефициента „Найс-2002” ЕООД в производствената му база, находяща се в гр. Силистра, промишлена зона Христо Михайлов. Успешното изпълнение на дейността спомогна за реализирането на следната специфична цел: закупуване и внедряване на модерна иновативна за българският пазар технология – дълготраен материален актив, а именно – CNC струг – в технологичните процеси на фирмата. Чрез изпълнението на последната се цели да се повиши конкурентоспособността на фирма НАЙС 2002 ЕООД чрез инвестиции за технологична модернизация, което е и общата цел на проекта.
Проект № 2TMM-02-30/18.02.2011 „Повишаване конкурентоспособността на НАЙС 2002 ЕООД чрез внедряване на модерна иновативна технология – CNC струг”, с бенефициент НАЙС-2002 ЕООД, се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от <НАЙС-2002 ЕООД> и при никакви обстоятелства на може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”