„Найс 2002“ ЕООД в качеството си на бенефициент, подписа с Министерството на труда и социалната политика договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-1.003-2753-C02 за проект „Прогресивно развитие“, финансиран в рамките на процедура BG05М9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Продължителността на проекта е 15 месеца, като периода на неговото изпълнение е от 01.04.2017 г. до 01.07.2018 г

Връзка към свързани документи: Изтеглете файл