Dentistry in Ancient Egypt

Posted by on Apr 26, 2014 in NEWS | No Comments

How dentists from the time of the Pharaohs applied practical knowledge in the field of dental medicine and oral surgery Astonishing skills of ancient dentists Dental practices in Ancient Egypt Just like us the ancient inhabitants of Egypt suffered from dental diseases. Their diet was full of fibers and rough often raw vegetables. Combined with […]

Придобиване на ново оборудване (ДМА) необходимо за внедряване в „НАЙС 2002“ ЕООД на иновативен продукт за развитие на терапевтичната стоматология”

Posted by on Apr 22, 2014 in NEWS | No Comments

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в процедура „Избор с публична покана“ по реда на ПМС 69 / 11.03.2013 г., за определяне на изпълнител с предмет: „Придобиване на ново оборудване (ДМА) необходимо за внедряване в „НАЙС 2002“ ЕООД на иновативен продукт за развитие на терапевтичната стоматология”, по сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.07-0302-C0001/21.12.2013 г. […]

Денталната медицина в Древен Египет

Posted by on Apr 13, 2014 in NEWS | No Comments

Как стоматолозите от времето на Фараоните прилагали практично познанията си в областта на медицината и оралната хирургия Също като нас древните жители на Египет страдали от дентални заболявания. Тяхната хранителна диета е била пълна с фирбри и груби, често сурови зеленчуци. В комбинация с лошата зъбна хигиена това причинявало различни орални заболявания, в това число […]