Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител

Posted by on Jul 23, 2011 in NEWS | No Comments

Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител По т. I (5) от Заповед № Р – 79/30.03.2011 г. О Б Я В А за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ На основание чл. 14, ал. 2 във връзка с чл. 7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. […]