Повишаване конкурентоспособността на НАЙС

Posted by on Mar 21, 2011 in NEWS | No Comments

На 03.02.2011 г., „Найс-2002” ЕООД сключи договор с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, в качеството й на Договарящ орган, за предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. с помощта на Европейският фонд за регионално развитие. Продължителността на проекта № 2TMM-02-30/18.02.2011 г. „Повишаване […]