Diamond Polishers

Posted by on Nov 18, 2013 in NEWS | No Comments

What is Diamond polisher – a human or a tool? Where it is available and how it fits into “diamond industry”. Is “diamond polisher” someone who polishes diamonds or it is diamond that polishes something else? In fact, the both meaning are right! There are two kinds of diamond polishers and they both are related […]

Доставка на оборудване; монтаж и първоначално изпитване по проект № 2TMM-02-30/18.02.2011

Posted by on Jun 19, 2012 in NEWS | No Comments

Във връзка с изпълнение на дейността по Доставка на оборудване; монтаж и първоначално изпитване по проект № 2TMM-02-30/18.02.2011 „Повишаване конкурентоспособността на НАЙС 2002 ЕООД чрез внедряване на модерна иновативна технология- CNC-струг”, на 08.03.2012 г. избраният изпълнител РАИС ООД достави машина CNC-струг на бенефициента „Найс-2002” ЕООД в производствената му база, находяща се в гр. Силистра, промишлена зона […]

Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител

Posted by on Jul 23, 2011 in NEWS | No Comments

Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител По т. I (5) от Заповед № Р – 79/30.03.2011 г. О Б Я В А за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ На основание чл. 14, ал. 2 във връзка с чл. 7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. […]

Повишаване конкурентоспособността на НАЙС

Posted by on Mar 21, 2011 in NEWS | No Comments

На 03.02.2011 г., „Найс-2002” ЕООД сключи договор с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, в качеството й на Договарящ орган, за предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. с помощта на Европейският фонд за регионално развитие. Продължителността на проекта № 2TMM-02-30/18.02.2011 г. „Повишаване […]