Придобиване на ново оборудване (ДМА) необходимо за внедряване в „НАЙС 2002“ ЕООД на иновативен продукт за развитие на терапевтичната стоматология”

Posted by on Apr 22, 2014 in NEWS | No Comments

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в процедура „Избор с публична покана“ по реда на ПМС 69 / 11.03.2013 г., за определяне на изпълнител с предмет: „Придобиване на ново оборудване (ДМА) необходимо за внедряване в „НАЙС 2002“ ЕООД на иновативен продукт за развитие на терапевтичната стоматология”, по сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.07-0302-C0001/21.12.2013 г. за изпълнение на проект „Подкрепа за устойчив растеж на „НАЙС 2002” ЕООД чрез внедряване в предприятието на иновативен продукт за развитие на терапевтичната стоматология”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013”.”.

Интернет_Найс_интро

Zapoved_otkrivane procedura

Zaglavna Nice

Tehnicheska specifikacia Nice

Publichna pokana Nice

Proekt dogovor dostavka Nice

Obshti uslovia Nice

Obrazec oferta Nice

Obrazec 2 – dogovori

Obrazec 1 – oboroti

Iziskvania oferti Nice

Deklaracia_chl22_al2_t1

Deklaracia EIK obrazec

Найс 2002 – BG161PO003-1.1.07-0302-C0001