Публична покана “Придобиване на ново оборудване необходимо за внедряване в “НАЙС 2002” ЕООД на иновативен продукт – състав на лесно втвърдяващ се полимерен материал за зъбни протези”, Проект: “Внедряване на иновативен продукт в дейността на “Найс 2002″ ЕООД – състав на лесно втвърдяващ се полимерен материал за зъбни протези” Договор № BG16RFOP002-1.001-0073-C01, финансиран по процедура BG16RFOP002-1.001 – Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Връзка към свързани документи: Изтеглете файл