Документация за избор на изпълнител за процедура по избор с публична покана с предмет „Разработване на пазарно проучване за реализация на внедрения в предприятието иновативен продукт „Състав на лесно втвърдяващ се полимерен материал за зъбни протези“. Проект „Внедряване на иновативен продукт в дейността на “НАЙС 2002” ЕООД – състав на лесно втвърдяващ се полимерен материал за зъбни протези“, финансиран по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Връзка към свързани документи: Изтеглете файл